IZ ŠOLSKE ZAKONODAJE
(povzetek iz Zakona o glasbenih šolah in Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole; Uradni list RS, št. 44 /2001)

Pravice učencev:
- obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela;
- pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja;
- prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oziroma mednarodno tekmovanje;
- dodatni pouk za zelo nadarjene učence, za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom;
- varnost in zaščita pred vsemi oblikami nasilja;
- zdravo, varno in vzpodbudno delovno okolje;
- varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Dolžnosti učencev:
- redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela;
- nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi;
- vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunajšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole,
- varovanje in ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole;
- upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda;
- obiskovanje koncertov in javnih nastopov, ki jih organizira šola.
 

Sodelovanje staršev pri pouku, izpitih in nastopih
(Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, 33 člen):

- starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok;
- starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na razrednih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole;
- starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju izpitov svojih otrok;
- starši so vabljeni, da se udeležijo roditeljskega sestanka, ki ga šola pripravi septembra vsako leto.

Starši se o delu in napredku otroka lahko pogovorijo na govorilnih urah. Termine zanje učitelji vpišejo učencem v glasbene beležke.

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti
(povzetek iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev):

- učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa;
- starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku sporočiti vzrok izostanka;
- odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki, najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo;
- če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen. Razrednik upošteva tudi opravičilo, ki ga učenec ali starši iz opravičljivih razlogov predložijo po izteku petdnevnega roka.

pravilniki
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja
(povzetek iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah):

- znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih;
- znanje ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, na izpitih pa znanje oceni izpitna komisija;
- učitelji med šolskim letom seznanjajo starše o uspehu učenca;
- starši imajo pravico do vpogleda v izdelke ali ocene svojega otroka;
- znanje se na predšolski stopnji in v pripravnici ne ocenjuje, na nižji in višji stopnji glasbene šole pa je ocenjevanje številčno;
- na nižji in višji stopnji ob koncu ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti o doseženem uspehu učenca pri posameznih predmetih  s številčnimi ocenami v glasbeni beležki.


Med šolskim letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi odloča učiteljski zbor. Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če starši ali zakoniti skrbniki ne plačujejo prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi Svet šole. Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali ali nagradi.
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven