Organizacijska shema šole


USTANOVITELJ ŠOLE
Ustanovitelj šole je občina Postojna.

Šolski okoliš
V Glasbeno šolo Postojna so praviloma vpisani učenci, ki imajo stalno prebivališče na območju Občin Postojna in Pivka.

 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Svet šole

Svet šole po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev.

 • Predsednik: Matjaž Kobal
 • Predstavniki ustanovitelja: Tjaša Zore, Vid Trebše, Jure Počkaj
 • Predstavniki staršev: Damjana Benec, Melita Stegel, Liljana Mrhar
 • Predstavniki delavcev šole: Matjaž Kobal, Helena Maurič Jelovšek, Tomaž Nedoh, Mojca Širca Pavčič, Angelina Nanut

              

Svet staršev
Svet staršev je po zakonu (ZOFVI 66. člen) sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika.
V Svetu staršev Glasbene šole Postojna imajo starši po enega predstavnika za vsak razred polovično in več zaposlenega učitelja.
Mandat sveta staršev je eno leto z možnostjo ponovne izvolitve.
Mandat predstavnikov staršev v svetu šole je štiri leta in je hkrati vezan na čas šolanja otroka.

 

Ravnatelj je Edvard Popit.Učiteljski zbor po strokovnih aktivih:

 
 • klavir in orgle: Saša Crnobrnič, Angelina Nanut Kalič, Snježana Pleše Žagar, Meta Fajdiga, David Trebižan, Edvard Popit,
 • harmonika: Mirko Jevtović, Branko Petrovčič,
 • kitara: Nataša Črnugelj, Maja Vrbnjak, Pavla Lušin, Tilen Lancner
 • godala: Barbara Godeša, Marinka Kukec Jurič, Špela Tavčar, Štefan Švagelj, Danijela Radevska
 • pihala trobila: Primož Petohleb, Suzana Furlan Mitev, Matjaž Kobal, Tomaž Nedoh, Urška Rener, Franci Šavc, Marija Maretič Hiršter,
 • tolkala: Mitja Tavčar,
 • petje: Helena Maurič Jelovšek,
 • nauk o glasbi: Mojca Širca Pavčič, Matej Penko.

                  

Vodje strokovnih aktivov so:
 • klavir in orgle: Saša Crnobrnič,
 • harmonika: Branko Petrovčič,
 • kitara: Maja Vrbnjak,
 • godala: Barbara Godeša,
 • pihala, trobila: Primož Petohleb,
 • tolkala: Mitja Tavčar,
 • petje: Helena Maurič Jelovšek,
 • nauk o glasbi (NGL, PGV, GP in solfeggio): Matej Penko.
 
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven